Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 1.10.2021r.

 

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor

Przedsiębiorstwa


WOSP – 11/2021


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza pracodawców, kierowników i pracowników działu kadr oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. Obowiązki kadrowe pracodawcy, Fundusz Świadczeń Socjalnych, RODO w  2021 roku z uwzględnieniem zmian związanych z występującym w Polsce stanem epidemii" które odbędzie się w  dniach 14-18 listopada 2021 r. w Hotelu "BelvedereResort-SPA" w Zakopanem.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


Cel szkolenia:


Omówienie najważniejszych wprowadzonych oraz planowanych zmian w prawie pracy i  Funduszu Świadczeń Socjalnych z uwzględnieniem przepisów zawartych w  ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 między innymi:


Prawo pracy w czasie epidemii:


Ponadto:


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIAI. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – kompletna dokumentacja uwzględniająca zagadnienia RODO i  Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po zmianach przepisów

1. Regulamin ZFŚS

2. Komisja Socjalna -kontrowersje wokół tworzenia i uprawnień komisji socjalnych – upoważnienia,

3. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

4. Zasady naliczania odpisu na 2021 rok

5. Sposób dokumentowania i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników /w kontekście stanowiska Generalnego Inspektora Danych Osobowych i Sądu Najwyższego; problem pobierania zaświadczeń o  dochodach członków rodziny, PIT, oświadczeń, skutek niezłożenia dokumentów

6. Rodzaje świadczeń i sankcje związane z naruszeniem zasad związanych ich przyznawaniem,

7. Impreza kulturalno /oświatowa - dopuszczalność organizowania z FŚS,

8. Zasady wypłacania świadczeń,

9. Czego nie można finansować z ZFŚS,

10. Co stanowi kryterium socjalne,

11. Czy można wypłacić dofinansowanie do wypoczynku ze środków ZFŚS, gdy pracownik nie wykorzysta 14 dni kalendarzowych urlopu,

12. Szczególna rola związków zawodowych i skutki pominięcia związków przy przyznawaniu świadczeń z Funduszu oraz uchwalania regulaminu,

13. Konsekwencje złożenia fałszywego oświadczenia w celu uzyskania świadczenia socjalnego,

14. Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS,

15. Nadzór i kontrola nad gospodarowanie ZFŚS,

16. Zajęcia komornicze – dopuszczalność potrąceń,

17. Zastosowanie w FŚS Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po zmianach,

18. Zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i RODO w ZFŚS

19. Praktyczne zagadnienia, wzory

II PRAWO PRACY

1. RODO – ZMIANY W KADRACH PO WEJŚCIU W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA:

- dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie – NOWY KATALOG DANYCH,

- inne dane pracownika – przetwarzanie tylko za jego zgodą,

- monitoring w firmie – zasdy, prawo, wyłączenia,

- RODO – pełniejsza informacja dla kandydata do pracy – usunięcie danych po zakończeniu procesu rekrutacji.

III. NOWELIZACJA KODEKSU PRACY – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:

- zmiany w aktach osobowych – nowy okres przechowywania, forma elektroniczna, zus – jako organ przechowujący, raporty informacyjne.

- nowe zasady prowadzenia list obecności

- wyjścia prywatne

- wspólne powierzenie mienia – obowiązek umowy na piśmie

- ochrona kobiet w ciąży i karmiących

- wystawianie świadectw pracy

a/ zasady wynagradzania umów zlecenia i umów o świadczenie usług,

b/ prawidłowy wybór pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi- optymalizacja ryzyka na etapie zawierania umów oraz ich realizacji,

c/ zasada „33 i 3” w umowach terminowych,

d/ rozwiązanie umowy o pracę, zmiana warunków umowy-przyczyny - orzeczenia sądu– także w odniesieniu do członka organizacji związkowej i pracownika będącego w zarządzie organizacji związkowej,

e/ skuteczne wręczenie wypowiedzenia również w  przypadku nieobecności pracownika i kiedy nie odbiera naszej korespondencji.

f/ jak rozstać się z pracownikiem, który nadużywa zwolnień lekarskich,

g/ drugi etat u tego samego pracodawcy,

h/ urlop wypoczynkowy niepełnoetatowca,

i/ likwidacja stanowiska bez ryzyka przywrócenia do pracy,

j/ stan nietrzeźwości pracownika i jego skutki,

k/ zmiany w profilaktycznych badaniach lekarskich

l/ badania lekarskie dla prowadzących samochód służbowy,

ł/ współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi,

m/ inne aspekty prawne budzące wątpliwości.

IV. PROBLEMATYKA CZASU PRACY 2021

a/ pojęcie czasu pracy,

b/ doba pracownicza i tydzień pracowniczy,

c/ normy i ogólny wymiar czasu pracy,

d/ okres odpoczynku,

e/ zasady obliczania wymiaru czasu,

f/ harmonogram czasu pracy

g/ prawidłowe zasady dotyczące odpracowania prywatnych wyjść pracowników,

h/ wynagrodzenie w godzinach nadliczbowych,

i/ praca w porze nocnej, praca w niedziele i święta,

j/ odbiór czasu wolnego od pracy za godziny nadliczbowe,

k/ indywidualny rozkład czasu pracy,

l/ czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,

ł/prowadzenie ewidencji czasu pracy - elementy konieczne i pomocnicze,

m/ inne aspekty prawne czasu pracy.

V URLOPY – zagadnienia problematyczne

VI. WYNAGRODZENIE:

a/ każdemu równo czy według zasług - jak kształtować system wynagradzania pracowników,

b/ uzasadnione zróżnicowanie wynagrodzeń to nie dyskryminacja,

c/ czy istnieje podstawa prawna do wprowadzenia przez pracodawcę zakazu ujawniania przez pracownika własnego wynagradzania,

d/ kogo komornik może ukarać grzywną za naruszenie obowiązków pracodawcy w toku egzekucji z wynagrodzenia za pracę?

VII POZNANIE ATUTÓW OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW I ICH MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA W POLITYCE ZARZĄDZANIA FIRMĄ.


VIII. PROCEDURA ANTYDYSKRYMINACYJNA I ANTYMOBINGOWA – JEJ CEL I REALIZACJA W FIRMIE. Uczestnicy szkolenia otrzymają opracowaną procedurę.


IX. OMÓWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Wykładowca na szkoleniu będzie:

EWA WIĘCH –prawnik, ekonomista. Ekspert, praktyk w zakresie prawa pracy, doradca zarządzania zasobami ludzkimi. Wykładowca z wieloletnim stażem. Autor i współautor licznych opracowań, regulaminów z zakresu prawa pracy. Przekazuje specjalistyczną wiedzę w profesjonalny i przystępny sposób. W swoich szkoleniach wykorzystuje doświadczenie zawodowe, orzecznictwo sądowe i kazusy w celu przedstawienia możliwości jakie dają zawiłości prawne. Pomaga jak wykorzystać zapisy prawa pracy w  praktyce i unikać błędów.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 14 listopada. Zajęcia rozpoczynają się o godz.9.00
w dniu 15 listopada. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Hotelu "BelvedereResort-SPA" w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z  programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 15 listopada do obiadu w dniu 18 listopada).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z 4 restauracji, 2 drink-barów, kawiarni,sklepów z pamiątkami, salonu fryzjersko – kosmetycznego, centrum SPA and Wellness, krytego basenu, centrum termalno – rekreacyjnego, masaży wodnych w jacuzzi i łaźni rzymskiej, sauny (fińskiej, tureckiej i na podczerwień), kręgielni, stołu bilardowego, siłowni i sali gimnastycznej oraz płatnego parkingu samochodowego. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a  także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


2480 złotych (słownie: dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt)–w pok. 1-osobowym

1850 złotych (słownie:jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych)–w pok. 2–osobowymKwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 8 listopada 2021 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 8.11.2021r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Hotel "BelvedereResort-SPA" 34-500 Zakopane. Ul. Droga do Białego 3. Tel.18 20 21 200
Fax.18 20 21 250 , http://www.belvederehotel.pl, rezerwacja@belvederehotel.pl


Hotel znajduje się przy wylocie Doliny Białego, w pobliżu skoczni narciarskiej, około 10 min. od Krupówek.

Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Krakowa do Zakopanego.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.


Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2021 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz