Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


!

Wrocław, dnia 19.02.2019r

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor

Przedsiębiorstwa, Urzędu

WOSP – 2/2019


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. Czynności kancelaryjne i archiwizacyjne , zarządzanie dokumentacją i  sekretariatem w urzędzie i przedsiębiorstwie z uwzględnieniem przepisów znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia „RODO , które odbędzie się w dniach 24-28 marca 2019 r. w Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem.


Adresaci:

Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy odpowiedzialni za czynności kancelaryjne i archiwizacyjne oraz za obsługę sekretariatu.  


Cele kształcenia:

Przekazanie, przyswojenie i usystematyzowanie wiedzy specjalistycznej dotyczącej zarządzania dokumentacją oraz nowych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1. Dokumenty, pisma, akta, korespondencja oraz podstawowe procedury postępowania administracyjnego:

 1. informacja i komunikacja;

 2. dokumenty, dokumentacja i akta, pisma i korespondencja urzędowa - podział, definicje, rodzaje oraz konieczność utrwalania prowadzonej działalności;

 3. rodzaje dokumentów i dokumentacji oraz tryb postępowania z dokumentami;

 4. dokumenty urzędowe, w tym dokumenty niejawne i procedury postępowania administracyjnego;

 5. odpowiedzialność za naruszenie przepisów w zakresie postępowania z dokumentacją;

 6. podstawowe akty prawne regulujące postępowanie z wytwarzaną dokumentacją;

 7. podstawowe konstrukcje prawa w zakresie kancelaryjnym i archiwizacyjnym;

 8. obowiązki kierowników w zakresie czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych;

 9. formy prawne ochrony dokumentacji i odpowiedzialność.


2. Podstawy prawne w zakresie postępowania z dokumentacją i  odpowiedzialność za naruszenie przepisów w tym zakresie:

 1. podstawowe czynności kancelaryjne wykonywane przez poszczególnych pracowników ( forma tradycyjna, mieszana, elektroniczna) oraz wykorzystanie informatyki w czynnościach administracyjnych;

 2. systemy kancelaryjne ( dziennikowy, bezdziennikowy i mieszany) oraz etapy i  fazy obiegu dokumentacji;

 3. dzienniki, księgi, rejestry kancelaryjne i ich wykorzystanie w czynnościach kancelaryjnych;

 4. podstawowe normatywy kancelaryjne ( instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt; klasyfikacja dokumentacji, z uwzględnieniem symboli i haseł klasyfikacyjnych, klasy rzeczowej z wykazu akt i klasy rzeczowej tytułowej; kwalifikacja dokumentacji; instrukcje techniczne);

 5. stosowanie i wykorzystywanie instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt w pracy biurowej;

 6. zakładanie i opisywanie teczek, spisy spraw, porządkowanie i gromadzenie wytwarzanej dokumentacji;

 7. instrukcja przekazywania dokumentacji do archiwów zakładowych lub składnicy akt;

 8. typowe czynności związane z przygotowaniem dokumentacji do archiwizacji;

 9. warunki techniczne i lokalowe archiwów zakładowych i składnic akt oraz typowe obowiązki związane z archiwizowaniem dokumentacji.


3. Ogólne zagadnienia związane z pracą biurową i zatrudnieniem:

 1. specyfika pracy biurowej, warunki i środowisko pracy;

 2. miejsce i rola sekretariatu, kancelarii i  punktu kancelaryjnego w  jednostce;

 3. sekretarka, pracownik kancelaryjny, asystentka sekretarka, referent, koordynator czynności kancelaryjnych- wymagania i umiejętności, miejsce i rola w  klasyfikacji zawodów i specjalności;

 4. typowe obowiązki i czynności związane z organizowaniem, prowadzeniem i  zarządzaniem sekretariatem;

 5. Europejski Kodeks Dobrej Administracji – wykorzystanie tych zasad w pracy biurowej;

 6. najważniejsze standardy obsługi interesantów.


4. Najważniejsze obowiązki kierownika jednostki dotyczące ochrony danych osobowych:

Zakres podmiotowy i przedmiotowy rozporządzenia RODO oraz nowej ustawy o  ochronie danych osobowych:

 1. prawa osób fizycznych w zakresie ochrony ich danych osobowych;

 2. polityka ochrony danych osobowych;

 3. rejestr czynności przetwarzania danych osobowych;

 4. wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych;

 5. upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

 6. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

 7. techniczne i organizacyjne środki ochrony danych;

 8. naruszenie zasad ochrony;

 9. organ nadzoru, odpowiedzialność w zakresie naruszenia ochrony danych osobowych;

 10. istota wdrażania i monitorowania zasad ochrony danych oraz dokumentowanie ochrony danych osobowych.


5. Podsumowanie treści szkolenia, wskazówki, zapytania, odpowiedzi, dyskusja.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia


Wykładowca na szkoleniu będzie:


mgr Halina Dziurdzińska - Urzędnik administracji samorządowej, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku urzędniczym i kierowniczym. Specjalista i jednocześnie praktyk zajmujący się na co dzień organizacją wewnętrzną urzędu i polityką kadrową oraz zagadnieniami bhp. Od strony praktycznej zna zagadnienia z zakresu organizacji pracy sekretariatu i kancelarii, a także z zakresu opracowania, wdrażania i funkcjonowania procedur organizacyjnych, kancelaryjnych i  archiwizacyjnych. Trener-wykładowca na szkoleniach i kursach posiadający 7- letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń zewnętrznych dotyczących: polityki kadrowej; praktycznych aspektów prawa pracy; funkcjonowania sekretariatu oraz zagadnień kancelaryjnych.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 24 marca. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 25 marca. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Pensjonacie „Antałówka” w  Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 25 marca do obiadu w dniu 28 marca).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1530 złotych (słownie:jeden tysiąc pięćset trzydzieści złotych)–w pok. 2-osobowym

1730 złotych (słownie:jeden tysiąc siedemset trzydzieści złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 18 marca 2019 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 18.03.2019r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:

Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z  Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2021 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz