Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 


Wrocław, dnia 7.11.2018r

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor

Przedsiębiorstwa, Urzędu

WOSP – 34/2018


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. Dokumentacja pracownicza i akta osobowe od stycznia 2019 r. – nowe zasady prowadzenia i przechowywania w związku ze zmianę przepisów , które odbędzie się w dniach 9-13 grudnia 2018 r. w Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem..


Adresaci:

Szkolenie dedykowane jest kadrze kierowniczej i pracownikom komórek organizacyjnych zajmujących się i odpowiadających za politykę kadrową, w tym za prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej.


Cel kształcenia:

Zdobycie i ugruntowanie wiedzy fachowej w zakresie polityki kadrowej wynikających ze zmian w prawie pracy dotyczących nowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych, poznanie nowych obowiązków pracodawców w tym zakresie, omówienie zakresu prac związanych z dostosowaniem dotychczasowych akt osobowych i  wewnętrznych procedur do nadchodzących zmian a także zasygnalizowanie najważniejszych kierunków zmian prawnych.

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione poszczególne zagadnienia w  aspekcie praktycznym wskazaniem sposobów rozwiązanych poszczególnych problemów i przykładowych wzorów dokumentów.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia.

2. Wyjaśnienie pojęć: dokument, dokumentacja i akta sprawy.

3. Najważniejsze zmiany do Kodeksu pracy wynikające z ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją:

1) rozszerzenie zakresu dokumentów, które pracodawca może żądać od kandydata do pracy w związku z zatrudnieniem;

2) forma wypłaty wynagrodzenia;

3) nowe pojęcie „dokumentacja pracownicza”;

4) rozszerzenie katalogu obowiązków pracodawcy;

5) dwojaka forma prowadzenia dokumentacji pracowniczej;

6) papierowa i elektroniczna forma prowadzenia dokumentacji pracowniczej;

7) okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej 10 i 50 lat;

8) istota poufności, integralności, kompletności oraz dostępności w  dokumentacji pracowniczej;

9) świadectwa pracy i nowe obowiązki informacyjne pracodawcy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;

10) kontynuacja prowadzenia dotychczasowej dokumentacji pracowniczej w  przypadku ponownego zatrudnienia;

11) obowiązki informacyjne pracodawcy w przypadku zmiany postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej;

12) odbiór dokumentacji pracowniczej w przypadku śmierci pracownika;

13) wydawanie kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej;

14) rozszerzenie katalogu wykroczeń przeciwko prawom pracownika;

15) obowiązek informacyjny pracodawcy, który dotychczas wypłacał wynagrodzenie pracownika do rąk własnych;

16) konieczność aktualizacji dotychczasowego regulaminu pracy w związku ze zmianą przepisów.

4. Zmiany ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dotyczące przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji.

5. Dokumentacja pracownicza w świetle obowiązujących przepisów kancelaryjnych i archiwizacyjnych.

6. Raporty informacyjne za ubezpieczonego składane do ZUS i ich wpływ na okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

7. Istotne zmiany wynikające z projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 września 2018 r.:

1) cztery części akt osobowych;

2) zakres dokumentacji składanej do poszczególnych części akt osobowych;

3) część „C” akt osobowych po zmianach;

4) część „D” akt osobowych;

5) zasady składowania dokumentów w poszczególnych częściach;

6) możliwość powiązania tematycznego poszczególnych dokumentów (B1,B2,B3 i kolejne);

7) nowe zasady dla prowadzenia ewidencji czasu pracy;

8) przechowywanie wniosków w sprawie udzielonych zwolnień i podstaw prawnych ich udzielenia.

8. Szczegółowe zasady dotyczące prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej.

9. Doręczanie informacji, zawiadomień, możliwość odbioru dokumentacji pracowniczej, wydawanie kopii.

10. Obowiązek dostosowania sposobu prowadzenia do zmienionych przepisów.Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia


Informacja o prowadzącym szkolenie:

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener i wykładowca, wieloletni urzędnik administracji samorządowej zajmujący kierownicze stanowisko, który odpowiedzialny jest za politykę kadrową i organizację wewnętrzną urzędu oraz zajmujący się na co dzień problematyka prawa pracy. Prowadząc szkolenie wykorzystuje ogromne doświadczenie zawodowe i  praktykę zdobytą podczas wieloletniej pracy, a poszczególne bloki tematyczne omawia w oparciu o przykłady praktyczne.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 9 grudnia. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 10 grudnia. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Pensjonacie „Antałówka” w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 10 grudnia do obiadu w dniu 13 grudnia).


W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1490 złotych (słownie:jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1690 złotych (słownie:jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia3 grudnia 2018 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 3.12.2018r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:

Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z  Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.


Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2019 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz