Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 24.07.2017r.

Prezydent, Burmistrz, Starosta, Wójt, Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor Urzędu


WOSP – 53/2017


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza pracowników administracji samorządowej i rządowej, a także wszystkie zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego obowiązująca od dnia 1 czerwca 2017 roku”, które odbędzie się w dniach 18-22 września 2017 r. w Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem.


Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom aktualnej wiedzy niezbędnej do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanego kodeksu postępowania administracyjnego, która pozwoli im na swobodne i  właściwe poruszania się w procedurach administracyjnych, które obowiązują od 1 czerwca 2017 roku


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1. Cel i przedmiot nowelizacji k.p.a.

2. Zmiany zasad ogólnych postępowania administracyjnego. Nowe zasady ogólne i  ich praktyczne znaczenie dla organu.
a) zasada przyjaznej interpretacji prawa,
b) zasada bezstronności,
c) równego traktowania i proporcjonalności,
d) zasada pewności prawa,
e) zasada współdziałania organów dla dobra postępowania,
f) zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych.

3. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, instytucja ponaglenia.
a) definicja pojęcia bezczynności i przewlekłości postępowania
b) instytucja ponaglenia jako środka zakarżenia bezczynności i  przewlekłości, procedura rozpoznania ponaglenia
c) obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia

4. Postępowania przed organem pierwszej instancji,
a) terminy załatwiania spraw i obowiązek sygnalizacji po nowelizacji, terminy procesowe w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji.
b) doręczenia w postępowaniu administracyjnym (możliwość doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze pomiędzy podmiotami publicznymi, zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w  postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów),
c) wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z  żądaniem strony,
d) nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony,
e) rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony – nowe zasady postępowania dowodowego.
f) mediacja jako nowa instytucja w procedurze administracyjnej. Mediator i jego zadania. Stosowanie mediacji w toczących się już postępowaniach. Dobrowolność i poufność mediacji. Sposoby zakończenia mediacji. Koszty mediacji.

5. Milczące załatwienie sprawy.
a) cel instytucji milczącego załatwienia sprawy i jej istota;
b) milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda,
c) termin milczącego załatwienia sprawy,
d) zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy i możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy.

6. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego.
a) rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter, uchylanie decyzji i przekazywanie decyzji do ponownego rozpoznania,
b) akultatywny wniosek o  ponowne rozpatrzenie sprawy;
c) oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania;
d) zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy,
e) wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa,
f) nowe zasady zaskarżania decyzji do sądu administracyjnego, sprzeciw od decyzji kasatoryjnej – wymogi formalne i tryb jego wnoszenia oraz rozpoznania.

7. Nakładanie administracyjnych kar pieniężnych.
a) pojęcie administracyjnej kary pieniężnej,
b) przesłanki wymiaru administracyjnej kary pieniężnej,
c) odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia,
d) odsetki od kary zaległej,
e) terminy przedawnienia nakładania administracyjnej kary pieniężnej,
f) terminy przedawnienia egzekucji kary administracyjnej,
g) udzielenie ulgi w spłacie kary administracyjnej.

8. Omówienie aktualnego orzecznictwa sądowo - administracyjnego.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację. Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.


Wykładowcą na szkoleniu będzie:


Mecenas Beata Janik - doświadczony pracownik samorządowy i wykładowca - radca prawny, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w  Tomaszowie Mazowieckim, autorka książek "Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej" oraz „Poradnika skutecznego przygotowania się do egzaminu zewnętrznego” dla technika administracji, posiadająca uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 18 września. Zajęcia rozpoczynają się o godz.9.00 w dniu 19 września.
Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Pensjonacie „Antałówka” w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 19 września do obiadu w dniu 22 września).
W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1490 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1690 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych)w pok. 1–osobowym

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 11 września 2017 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 11.09.2017 r. na adres:Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 071 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres pensjonatu w którym odbędzie się szkolenie:


Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z  Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.
O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.
W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.
Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2018 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz